\

C01 : หลักสูตร 2D-3D Design with AutoCAD 2018

เริ่มต้นออกแบบเขียนแบบ โครงสร้าง ด้วย AutoCAD 2D และขึ้นรูป 3D

C01 : 2D-3D Design with AutoCAD 2018

หลัก สูตรที่ครอบคลุมเนื้อหา ด้านการเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม Autodesk AutoCAD ซึ่งเป็น Software 2 มิต ิที่มีผู้นิยมมากที่สุด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานด้านเขียนแบบ สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน เขียนแปลนโครงสร้าง ออกแบบผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้า รวมทั้ง เครื่องกลได้ อีกด้วย ในหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้วิธีการเขียนแบบ 2 มิติขั้นพื้นฐาน ,การแก้ไขงานให้รวดเร็ว, การพิมพ์งานให้ถูกต้องและเหมาะสม , การเขียนแบบที่ได้มาตรฐาน , การ Export งาน 2 มิติ ไปยังโปรแกรม 3 มิติ เช่น 3DVIZ , 3DSMAX เพื่อพัฒนาต่อไปในด้านงานสามมิติขั้นสูง ,ยังสามารถนำข้อมูลจากงานเขียนแบบเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูล ของ Microsoft Excel เพื่อใช้ในการประมาณราคาอุปกรณ์เบื้องต้น รวมทั้งเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ทั้งใน AutoCAD และ ในชุดเสริมของ Express Tools ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมเพื่อทำให้การเขียนแบบรวดเร็วขึ้นจากเดิม จนถึงขั้นการ Presentation สามารถนำเสนอ เพื่อใช้ในการทำงานจริงในวงการ Architecture & Interior & Mechanical & Structure & Electrical  

โปรแกรมที่ใช้ : Autodesk Autocad 2017

 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • ควรมีความรู้เรื่องโปรแกรม Graphic
 • ระดับหลักสูตร :: พื้นฐาน >ใช้งานได้เลย

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • สามารถเขียนแปลนรูปแบบต่างๆได้ด้วยตนเอง
 • เข้าใจศัพท์ทางการเขียนแบบ 2D3D
 • สร้างงานเวิร์คชอป 2D3D ได้
 • รู้หลักในการจัดแสงไฟ การนำไปประยุกต์ใช้ได้
 • ต่อยอดสู่โปรแกรมเขียนแบบอื่นๆ ได้ง่าย

 

คอร์สที่ควรเรียนก่อน

คอร์สต่อไปที่แนะนำ

 • --

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

ครั้งที่ 1:  ทำความรู้จักกับชุดคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนแบบแปลน

- หลักการในการเขียนแบบ 2 มิติ และทำความรู้จักกับโปรแกรม AutoCAD
- แนะนำวิธีการใช้คำสั่งในการเขียนแบบอย่างมีประสิทธิภาพที่ใช้ระบบเขียนแบบในด้านต่างๆ
- การเริ่มต้นในการเขียนแบบ 2 มิติและหลักการในการเริ่มต้นในการเขียนแบบ 2 มิติ
- หลักการในการกำหนดหน่วยวัดและความละเอียดของหน่วยวัด (Unit) ในการเขียนแบบด้านต่างๆ
- การปรับหน้าจอในส่วนของ Tool Palettes , Command Line ให้เหมาะสมกับการทำงาน
- การกำหนดขอบเขตในการเขียนแบบและตั้งระยะ Grid & Snap
- การเขียนเส้นตรง(Line)ในรูปแบบต่างๆ, กำหนดค่าแบบแอบโซลุท คอร์ออร์ดิเนท รีเลทีฟ คอร์ออร์ดิเนทระยะ
- การอ้างอิงมุม และการเปิด / ปิด Ortho และ การวัดมุม แบบ Polar Angle Measurement
- การย่อ ขยาย งาน การใช้ Pan เลื่อนภาพเพื่อความสะดวกในการเขียนแบบ
- การใช้เครื่องมือในการแก้ไขแบบเบื้องต้น                                   
- การเขียนสี่เหลี่ยม (Rectang) และวงกลม (Circle)
- กาารคัดลอก และ การคัดลอกวัตถุแบบหลายๆ ชิ้น
- การเคลื่อนย้ายวัตถุ ในรูปแบบต่างๆ
- การใช้เครื่องมือเพื่อความแม่นยำในการเขียนแบบ
- การใช้ Object Snap Tracking
- การวัดระยะห่างและมุมระหว่างจุดสองจุด ด้วยคำสั่ง Dist

ครั้งที่ 2 :  หลักการจัดลำดับขั้นตอนการทำงานและปรับเปลี่ยน แก้ไข 
                                  
- การกำหนดลำดับขั้นการทำงาน (Layer) ,รูปแบบของเส้น (Linetype)
- การใช้แถบรายการต่าง ๆ บนทูลบาร์ Object Properties
- การจัดกลุ่มภายในแบบแปลน
- การกำหนด Scale ของเส้นแบบต่างๆ (Ltscale)
- การเปลี่ยนเลเยอร์ใช้งาน โดยใช้ Layer ที่ถูก Current (Ai_molc)
- การคัดลอกคุณสมบัติของวัตถุไปใส่ในอีกวัตถุหนึ่งด้วย Matchprop
- การจัดการสถานะของเลเยอร์,การตรวจสอบวัตถุในเลเยอร์,การเคลื่อนย้ายเลเยอร์
- การเปลี่ยนเลเยอร์ให้อยู่ในเลเยอร์ที่ใช้งานอยู่,การคัดลอกเลเยอร์ไปยังเลเยอร์ใหม่
- การใช้งานเลเยอร์ที่ต้องการเลเยอร์เดียวชั่วคราว และการเรียกกลับ
- การปิดเลเยอร์ของวัตถุที่ถูกเลือกและเปิดเลเยอร์
- การแช่แข็งเลเยอร์ของวัตถุที่ถูกเลือก และการละลายเลเยอร์
- การล็อคเลเยอร์ทั้งหมดด้วยคำสั่งและการปลดล็อคเลเยอร์ทั้งหมด
- การรวมเลเยอร์ และการลบเลเยอร์
- การเขียนรูปหลายเหลี่ยมแบบต่าง ๆ
- การใช้คำสั่งในการแก้ไขความยาวเส้น ยืด หด เส้น ,การสร้างเส้นคู่ขนาน
- การใช้คำสั่งในการเขียน Polyline และแปลง Line เป็น Polyline
- การใช้คำสั่งเพื่อรวมเส้น,แก้ไขปลายเส้น ตัดเส้น (Trim / Extend) การตัดเส้นด้วยคำสั่ง Break
- การใช้คำสั่งลบมุมตัดและลบมุมโค้งของเส้นตรง (Chamfer / Fillet)
- การ Set Point Style และเขียนจุดอ้างอิง Point
- การใช้คำสั่งในการแบ่งส่วนของเส้นตามระยะที่กำหนดหรือเท่าๆ กัน (Divide / Measure)
- การล้างจอภาพด้วยคำสั่ง Redraw , Regen และ Regen all
- การคำนวณหาพื้นที่และเส้นรอบรูปของที่ดินหรือแบบแปลน (Area)
- การสร้างรูปตัดและรูปด้านโดยการอ้างอิงจากแบบแปลน
- การยืดและหดวัตถุหลายชิ้นพร้อมกัน,การคัดลอกวัตถุหลายๆ ชิ้นในครั้งเดียว
- การสร้างเส้นคู่ขนานแบบหลายๆ เส้นภายในครั้งเดียว
- การใช้คำสั่งคัดลอกวัตถุจำนวนมาก
- การใช้คำสั่งในการเขียนเส้นคู่ขนาน , การใช้คำสั่งสร้าง Polyline แบบปิด
- การปิดบังส่วนที่ไม่ต้องการให้แสดง และ เพื่อให้ปิด/เปิด แสดงส่วนที่ปิดบัง
- การเเครื่องมือในการเขียนส่วนโค้งแบบ Arc , Circle , Ellipse , Donut
- การใช้คำสั่งในการแก้ไขความยาวเส้น ยืด หด เส้น
- การหมุน (Rotate) และพลิกกลับด้าน (Mirror) และ การย้ายวัตถุจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยการหมุนและเคลื่อนที่
- การใส่ลวดลายให้กับชิ้นงาน (Bhatch)และแก้ไข Hatch และสามารถตัดได้
- การกำหนดให้ Hatch สามารถสั่ง DRAWORDER , การใส่ลวดลายแฮทช์แบบพิเศษ
- การกำหนดตัวอักษร รูปแบบ มาตราส่วนและการใช้ภาษาไทยในงาน AutoCAD
- การกำหนดชนิด สี ขนาดความสูงของตัวเลขและตัวอักษร
- การเขียนตัวเลข ตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
- การแก้ไข ชนิด สี ขนาดความสูงของตัวเลขและตัวอักษรที่สร้างไว้แล้ว
- การใส่สัญลักษณ์ต่างๆ เช่น เส้นผ่านศูนย์กลาง ระดับบวกลบ องศา
- การระเบิดตัวอักษรให้เป็นเส้นธรรมดา
- การเขียนตัวอักษรตามแนวโค้ง, การหมุนตัวอักษร , การเขียนเลขลำดับตัวอักษร

ครั้งที่ 3:  จัดการฐานข้อมูลแบบแปลน,  การเขียนแบบ Isometric   
     
- การสร้าง (Block, Wblock) , การสอดแทรก (Insert) ,การระเบิด (Explode)
- ขั้นตอนการสอดแทรกคุณสมบัติวัตถุจาก File อื่นๆ
-  การระเบิดบล็อกและแปลงแอททริบิวต์ให้เป็นตัวอักษรธรรมดา
- การแก้ไขคุณสมบัติของวัตถุ , การสอดแทรกและปรับแต่งรูปภาพให้กับชิ้นงานและกำหนดคุณสมบัติต่างๆ
- การสร้างแบบแปลนอย่างละเอียด
- การกำหนดรูปแบบของเส้นบอกระยะ (Dimension) ในแบบต่างๆ
- การกำหนดรูปแบบของส่วนประกอบของเส้นบอกระยะ (Dimension) ในรายละเอียด เพื่อให้เหมาะสมกับแบบแปลน
- การบอกขนาดด้วยเส้นบอกระยะ (Dimension) ในแบบต่างๆ
- การกำหนดมาตราส่วนให้กับเส้นบอกระยะ (Dimension)
- การแก้ไขเส้นบอกระยะ(Dimension)ที่ได้สร้างไปแล้ว
- การกำหนดสเกลแฟคเตอร์สำหรับเส้นบอกขนาด
- การควบคุม Cursor และ Polar เพื่อใช้ในการเขียนแบบ Isometricิ
- การเขียนแบบ Isometric ด้วยคำสั่ง Line , Pline ,Ellipse –Isocircle –set Grid snap type Isometric
- การเขียนและกำหนดเส้นบอกระยะตามมุมของ Isometric
- การกำหนดตัวอักษร Text แบบมุมมอง Isometric View
- แบบฝึกหัด ทดลองเขียนแบบงาน Workshop 4

(สำหรับหลักสูตรต่อเนื่องที่เป็น 3D เพิ่มอีก 12 ชั่วโมง)

ครั้งที่ 4 - 5 : การสร้างงาน 3 มิติจาก AutoCAD INTRODUCTION 3D BASIC ,

- หลักการทั่วไปในการสร้างวัตถุ 3 มิติ , ระบบคอร์ออร์ดิเนทใน 3 มิติและแอบโซลุทคอร์ออร์ดิเนท
- การกำหนดแกน 3 มิติ การกำหนดมุมมอง ด้านบน ด้านข้าง ด้านหน้า และมุมมอง 3 มิติ
- การสร้างวิวพอร์ทสำหรับงาน 3 มิติ ด้วยคำสั่ง VPORTS และ การกำหนดการแรเงาวัตถุ 3 มิติ
- การขึ้นรูปวัตถุ 3 มิติ ด้วย Solid Modeling และแก้ไขด้วย Solid Editing
- การกำหนดความหนาและกำหนดวัตถุ 3 มิติ วิ่งตาม Path ด้วยคำสั่ง Extrude
- การสร้างหน้าตัดของวัตถุ 3 มิติ ด้วยคำสั่ง Revolve
- การแนะนำแนวทางการ File 3 มิติจาก AutoCAD ไปยัง File อื่นๆ เพื่อนำไป Presentation
- แบบฝึกหัด ทดลองเขียนแบบงาน 3D Workshop 5
- หลักการในการจัดเตรียมกระดาษเพื่อใช้ในการพิมพ์แบบแปลน
- การกำหนดขนาดกระดาษและตั้งค่าเครื่องพิมพ์และพื้นที่พิมพ์ (Plot)
- การใช้ Page Setup ในการตั้งค่าและสามารถ Preview ได้ทันที
- การกำหนดพื้นที่พิมพ์แบบ ตามขนาดกระดาษ A4, A3, A2 และ A1 ที่ใช้ในงานเขียนแบบ
- การกำหนดมาตราส่วน ตามหน่วยวัดเมตริก เป็น มิลลิเมตร และเมตร
- การเปลี่ยนจากหน้าต่าง Model Space to Paper Space
- การกำหนดมาตราส่วนให้กับวิวพอร์ทเพื่อการพิมพ์แบบแปลนที่ถูกต้อง
- การจัดวางตำแหน่งแบบในวิวพอร์ทให้เหมาะสม , การซ่อนเลเยอร์ในวิวพอร์ทด้วยคำสั่ง LAYVPI
- การตั้งคุณสมบัติและบันทึกชุดคำสั่งสำหรับการสั่งพิมพ์
- การกำหนดพื้นที่พิมพ์แบบ ตามขนาดต่าง ๆ, การกำหนดคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์แบบต่างๆ
- การแสดงผลของภาพตัวอย่างก่อนการพิมพ์แบบและสั่งพิมพ์แบบจริง
- ฝึกการจัดหน้ากระดาษและการพิมพ์งานออกมาจริงโดยใช้ PRINTER ,Acrobat PRO 6
- ซักถาม ตอบ-ปัญหาที่สงสัยโดยประสบการณ์ของวิทยากร


-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

,หลักสูตร รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
2D-3D Design with AutoCAD 2018 วันพุธ, พฤหัส 17 - 31 มี.ค.
ทุกวันเสาร์ 13 มี.ค. - 10 เม.ย.
วันอาทิตย์ (ติดต่อสอบถาม)

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้นสามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 6900 บาท / 18ชม. ( 3 วัน ) *สำหรับ 2D
ราคาค่าอบรม :: 8900 บาท / 30ชม. ( 5 วัน ) *สำหรับ 2D+3D
เวลาอบรม :: 10:00-17:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✓Available


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ตัวอย่างบริษัท/หน่วยงานบางส่วนที่ได้ส่งพนักงาน มาอบรมกับ TrainzIT


ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

อบรม AutoCAD
อบรม autoCAD 2019
CAD/CAM Training
เรียน CAD Designing with AutoCAD

เรียน 3D Design with AutoCAD

คอร์ส อบรม AutoCAD