A16 : Microsoft Outlook 2019 / 365 for End User

อบรม หลักสูตร บริหารจัดการโปรแกรมรับส่ง Email ด้วย MS Outlook
 

A16: Microsoft Outlook 2019 / 365 for End User

ภาพรวมของการใช้งานโปรแกรม Outlook 2019 ที่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเครื่องมือพิเศษต่างๆ ในการจัดการบริหาร Office รุ่นใหม่ ที่ทันสมัย และสะดวกต่อการใช้งานที่สุด การรับส่งอีเมล์ กำหนดปฏิทินงาน การจองห้องประชุม การใช้งานนัดหมายของกลุ่มงาน และ individuals ต่างๆ การจัดการส่งและรับจดหมายกลุ่ม การจดรายงาน การทำการประชุมกลุ่ม การจองเครื่องมือ และห้องต่างๆ เช่น projectors, Video Conferencing Rooms และอื่นๆ อย่างมากมาย  รวมถึงเทคนิคพิเศษต่างๆ เช่นการดึงอีเมล์กลับคืนภายหลังส่งเมล์แล้ว การตั้งกฎให้กับอีเมล์ใหม่ๆที่จะส่งเข้ามาเพื่อจัดหมวดหมู่ หรือการตั้งค่าการกำหนดเวลาส่งเมล์ หรือการนัดหมายในหลายๆรูปแบบ  รวมถึงการตั้ง Group ที่ทำงานร่วมกันใน Microsoft Exchange, SharePoint, OneDrive โดยกำหนดสิทธิ์การแชร์ได้ ดำเนินการอบรมด้วยอาจารย์  Microsoft Certified Professional  ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง และมีประสบการณ์มากกว่า 10  ปี 

 

โปรแกรมที่ใช้ :Microsoft Outlook 2010 / 2013 / 2016 / 2019 / Outlook 365

* สามารถเลือกอบรมเฉพาะโปรแกรมหนึ่ง ๆ ได้ หรือกำหนดชั่วโมงเรียนได้ในกรณีจัดกลุ่มอบรมเฉพาะ


 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นได้
 • ระดับหลักสูตร :: ผู้เริ่มต้น, พื้นฐาน

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • สามารถใช้ outlook ในการทำงานได้
 • จัดการปฎิทิน ร่วมกับผู้ใช้อื่นๆได้
 • ตั้งกฎให้อีเมล์ เพื่อความสะดวกในการทำงานได้
 • สามารถสำรองข้อมูล อีเมล์ ได้

 

คอร์สที่ควรจะเรียนก่อน

คอร์สต่อไปที่แนะนำ

 

 

รายละเอียดหลักสูตร


1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม MS Outlook             
 • คำสั่งใหม่ๆ ในเวอร์ชั่น Office 365, 2019
 • ภาพรวมของโปรแกรม Outlook
 • องค์ประกอบของหน้าต่างโปรแกรม MS-Outlook
 • การตั้งค่า Views ในมุมมองต่างๆ ของโปรแกรม
 • กำหนดขนาดตัวอักษรคอลัมน์จากหน้าจอหลัก    
 • ตอบสนองได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการตอบกลับแบบอินไลน์   
 • ใช้คำสั่งต่างๆ ในรายการข้อความสำหรับการดำเนินการด่วน        
 • การแสดงข้อความในเมล์
 • เชื่อมต่อกับบัญชี Microsoft โดยไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มเติมใดๆ  
2. รับและส่งข้อความอีเมล์ Messages ( working with E-Mail)         
 • การกำหนดแบบอักษรเริ่มต้นเพื่อเขียนเมล์ (Stationery)
 • การสร้างลายเซ็น (Signature)  
 • การสร้างและการส่งเมล์ 
 • เพิ่มคอลัมน์ BCC        
 • ตั้งค่าความสำคัญและการแจ้งเตือน
 • การเปิดเมล์     
 • ตอบสนองได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการตอบกลับแบบอินไลน์   
 • ปรับเปลี่ยนสถานะเมล์ (อ่าน / ไม่อ่าน)  
 • การตอบกลับเมล์         
 • การตอบเมล์กลับเฉพาะผู้ส่งเมล์ (Reply)
 • การตอบเมล์กลับทั้งหมด (Reply to All)
 • การส่งเมล์ต่อ (Forward)         
 • การส่งเมล์พร้อมแนบไฟล์        
 • การกำหนดเวลาส่งเมล์  
 • ตั้งค่าตอบกลับอัตโนมัติ (Automatic replies)    
 • การแสดงข้อความในเมล์
  • การแสดงข้อความในเมล์แบบอัตโนมัติ
  • การแสดงข้อความในเมล์ด้วย Reading Pane
 • การเปิดไฟล์แนบที่มากับเมล์     
 • การบันทึกเมล์เป็นต้นแบบ (Template)  
 • การสร้างเมล์จากต้นแบบ
 • การส่งเมล์เดิมซ้ำ (Resend Message)  
 • การลบเมล์ที่ส่งผิด (Recall Message)   
 • การติดตามเมล์อิเล็กทรอนิกส์ (Tracking E-mail)
 • การติดตามการส่ง และเปิดอ่านเมล์
 • การตั้งกฎ และเงื่อนไข (Rules and Condition)            
  • การสร้างโฟลเดอร์ใหม่  
  • การตั้งกฎเพื่อแยกกลุ่มเมล์       
  • กำหนดรูปแบบเมล์ตามเงื่อนไข  
  • เปลี่ยนสถานะจากเมล์เป็น Meeting
 • การค้นหาอีกแบบ แบบทั่วไปเช่นค้นจาก subject, title, “text”
 • การค้นหาเมล์แบบขึ้นสูง เช่น ชนิดไฟล์,ช่วงเวลา ฯ

3. ตารางนัดหมาย (Calendar)          

 • เปลี่ยนวันทำงานปฏิทิน และการตั้งค่าวันที่เริ่มต้นของสัปดาห์      
 • มุมมองตารางนัดหมาย  
  • มุมมองตารางนัดหมายเฉพาะวันเดียว
  • มุมมองตารางนัดหมายเฉพาะวันทำการ  (Work Week View)
  • มุมมองตารางนัดหมายทั้งสัปดาห์ (Week View)
  • มุมมองตารางนัดหมายเฉพาะเดือน (Month View)
  • มุมมองตารางนัดหมายแบบกำหนดการ (Schedule View)
 • กำหนดการนัดหมาย และตั้งเวลาแจ้งเตือน        
 • การจัดตารางนัดหมายแบบซ้ำ    
 • การยกเลิกตารางนัดหมายแบบเป็นประจำ
 • การตอบรับการนัดหมาย
 • การติดตามการตอบรับการนัดหมาย       
 • การเลื่อนการนัดหมาย   
 • ขอเปลี่ยนวันเวลาประชุม และแจ้งเชิญใหม่        
 • การแสดงตารางนัดหมายผ่านเมล์         
 • การตั้งค่า และกำหนดสิทธิ์ในการแชร์ตารางนัดหมายให้กับบุคคลอื่น
 • การตั้งค่าปฏิทินอื่นๆเพิ่มเติม     
4. รายชื่อผู้ติดต่อ (People)    
 • การปรับมุมมองเพื่อแสดงรายชื่อผู้ติดต่อ 
  • Outlook Data Files
  • People
  • Business Card
  • Card
 • ค้นหาบุคคลและรายชื่อ 
 • การสร้างรายชื่อแบบรายบุคคล   
 • การสร้างรายชื่อจากเมล์
 • สร้างกลุ่มผู้ติดต่อ Add Contact Group
 • การสร้าง Group หรือ Group Email สำหรับ สำหรับการส่งอีเมล์ร่วมกัน
  เฉพาะในกลุ่ม พูดคุย ส่งข้อมูลแชร์กันเฉพาะในกลุ่ม รวมถึงแชร์ปฎิทิน,
  ทำงานร่วมกันใน SharePoint และ OneDrive ได้
 • นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อจากไฟล์ CSV
 • การส่งออก รายชื่อผุ้ติดต่อจากไฟล์ CSV

5. บัญชีงาน (Task)                      

 • ประเภทของบัญชีงาน
 • งานส่วนบุคคล
 • สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ To-do lists
 • การมอบหมายงานให้ผู้อื่น
 • การตอบรับการมอบหมายงาน    
 • การรายงานความคืบหน้าของงาน
 • การสร้างงานลักษณะซ้ำ ๆ (Recurrence)
6. บันทึกย่อ (Note)          
 • การสร้างบันทึกย่อ
 • การส่งต่อบันทึกย่อให้ผู้อื่น
 • การจัดประเภทใหกับบันทึกย่อ

7. การจัดการไฟล์ข้อมูล (Archive)                        

 • สำรองข้อมูล    
 • การสร้าง Archive
 • การให้สิทธิการเข้าถึง   
 • การเข้าถึงสิทธิ 
 • การยกเลิกสิทธิการเข้าถึง                      
8. การใช้งานSharePoint, OneDrive ร่วมกับการแชร์ข้อมูลใน E-mail   

Workshop: ฝึกปฏิบัติจริง การใช้เครื่องมือที่หลายหลาย  เช่น การจองห้องประชุม จัดการกลุ่มจดหมาย 
การใช้งานตารางงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดการการเลขานุการอย่างมีระบบ  etc.


บรรยากาศคอร์สอบรม :

ขอขอบคุณ บริษัท Hino Motor ประเทศไทย จำกัด
จัดอบรมหลักสูตร MS Outlook สำหรับ 5 รุ่น รุ่นละ 20-40 ท่าน
โดยจัดอบรมที่ วิภาวดี, สำโรง1-2 และ อมตะนครฯ จ.ชลบุรี
Nov 2019 - Jan 2020

 

-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

ตารางอบรม รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
เลือกวันอบรมเอง / ขอราคา

เปิดรอบได้ทันทีเมื่ออบรมพร้อมกัน 2 ท่าน
หรือ ต้องการอบรมส่วนตัว Private

 โปรดติดต่อสอบถามเพื่อหาวันอบรมที่ใกล้ที่สุด 
โทร. 083-034-9593, line : @trainzit

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้น สามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: -- / 6 ชม. ( 1 วัน )
เวลาอบรม :: 10:00-17:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✕Unavailable


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ตัวอย่างบริษัท/หน่วยงานบางส่วนที่ได้ส่งพนักงาน มาอบรมกับ TrainzIT


ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

อบรม Outlook
หลักสูตร Outlook
เรียน MS Oulook
Microsoft Outlook Training Course
อบรม รับส่ง อีเมล์
คอร์ส Outlook OWA
เรียน microsoft outlook 2019